01
02
03
04
05

5 frågor till Anna Ekström

Samtidigt som de nationella proven i grundskolan ska väga tyngre vid betygssättning föreslår regeringen att antalet prov i gymnasiet ska halveras. Gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström (S) ser inte några behov att göra en liknande reform på grundskolan.

”Jag tycker att vi har tagit viktiga steg mot ökad likvärdighet”

Vad är ditt svar till de forskare som hävdar att de nationella proven inte är tillräckligt tillförlitliga för att vara betygsgrundande?

– De nationella proven är gediget utformade, de testar en stor bredd av innehållet i kursplanerna. Nu har Skolverket dessutom fått i uppdrag att ta fram ett gemensamt ramverk för konstruktionen av nationella prov. Det ger goda förutsättningar  för att kunna åstadkomma en rättssäker och likvärdig kunskapsbedömning. Tidigare utvärderingar visar att de svenska nationella proven är både valida och reliabla. Det vill säga att de mäter det de avser att mäta och att resultaten är tillförlitliga.

Är det inte vanskligt att föreslå reformer som en stor lärarorganisation är emot och kallar för ett ”mycket olyckligt beslut som riskerar få förödande konsekvenser både för lärare och elever”?

– Jag hade en ordentlig dialog med Lärarförbundet inför det här beslutet och även om vi inte är helt eniga så har jag arbetat för att möta deras farhågor. Den här förändringen gör regeringen för att utredningen som låg till grund för propositionen visade att lärare lägger olika vikt vid provresultaten vid betygssättningen, vilket innebär en risk för bristande likvärdighet. En lärare ska inte kunna bortse helt från resultatet på ett välkonstruerat och noga utprövat nationellt prov som utvecklats just för att vara ett stöd vid betygssättningen. Men läraren ska fortfarande göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper och färdigheter.

Hur ser du på frågan att minska ner antalet nationella prov ytterligare i grundskolan?

– Jag tycker att vi har tagit viktiga steg mot ökad likvärdighet i och med propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala och i nuläget ser jag inte behov av några ytterligare förändringar. Regeringen har en överenskommelse med oppositionen om att de prov i årskurs 3, 6 och 9 som är obligatoriska i dag ska fortsätta vara det.

Lärarförbundet vill att regeringen snarast ger Skolverket i uppdrag att utveckla modellen med så kallad professionell sambedömning. Är det gjort eller kommer att göras?

– Skolverket har redan gjort mycket vad gäller sambedömning. Det finns allmänna råd och ett stödmaterial om sambedömning som Skolverket har tagit fram. Skolverket har i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med extern bedömning – att proven ska rättas av någon annan än den undervisande läraren. Extern bedömning kan mycket väl  kombineras med sambedömning. Jag kommer att följa Skolverkets arbete nära.

Flera huvudmän och även Barnombudsmannen är oroliga för att alla skolor inte har råd att skaffa den tekniska utrustning som behövs för att klara digitaliseringen, vilket kan missgynna vissa elevgrupper. Skjuter regeringen till extra pengar?

– Skolverket har fått väsentligt utökade anslag för att utveckla digitaliserade nationella prov som ska tillhandahållas via skolornas datorer eller andra tekniska plattformar. I uppdraget till Skolverket står att de ska sträva efter att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet för alla. Det skolorna ska stå för är hårdvaran – datorerna – som måste ha en tillräcklig kapacitet. Det står redan i dag i skollagen att alla skolor ska tillhandahålla moderna lärverktyg.

– Enligt Skolverkets it-uppföljning 2015 gick det knappt två elever per dator i grundskolan och en dator per elev i gymnasieskolan, så utrustning finns. Naturligtvis blir det en viktig uppgift för skolhuvudmännen som har ansvaret att följa lagen och se till att skolorna har de lärverktyg som behövs.

Stina Andersson

Stina Andersson

Journalist, redaktör och läromedelsförfattare.

Oj, är du inte prenumerant?

Den här artikeln kan endast läsas av dig som prenumererar på Grundskoletidningen Pedagogisk snabbguide.

Så här kan du läsa vidare
Logga in eller börja prenumerera så får du tillgång till alla fördjupande och inspirerande artiklar i Grundskoletidningen och Pedagogisk snabbguide.
Kompetensutveckling när den är som bäst.

Bli prenumerant